KIM JESTEŚMY?

 

Narodem dumnym ze swej ponad tysiącletniej tradycji, świadomym swego dziedzictwa kulturowego, ukształtowanego na łacińsko-chrześcijańskim fundamencie, które mamy nie tylko obronić, ale również wzbogacić i przekazać przyszłym pokoleniom. Polska wydobyła się z narzuconego przemocą systemu komunistycznego, ale rządzące do tej pory elity nie potrafiły wykorzystać wielkiej dziejowej szansy i Polska znajduje się dziś na niebezpiecznym zakręcie. Dostrzegamy kryzys, w jakim znalazł się nasz naród i państwo, jednak nie opuszczamy rąk. Podejmujemy wspólny, zorganizowany wysiłek, aby go przezwyciężyć. Dla nas naród istnieje i rozwija się w kulturowo-duchowej jedności, gdzie „NIE MA LUDZI
NIEPOTRZEBNYCH”.

 

DOKĄD ZMIERZAMY?

 

Ideały „Solidarności” z 1980 roku nie zostały dotąd zrealizowane. Musimy je na nowo określić, wpisać na nasze sztandary i zrealizować. Naszym celem jest stworzenie sprawiedliwego ustroju społecznego i ekonomicznego, opartego na szacunku dla każdego człowieka, w którym będzie praca dla każdego, kto pragnie ją podjąć, praca zapewniająca godne życie i możliwość zawodowego, kulturowego i duchowego rozwoju, w którym znajdzie się miejsce dla milionów przymusowych polskich emigrantów. Człowiek dla państwa będzie przede wszystkim osobą suwerenną i podmiotem polityki. Suma suwerenności obywateli będzie podstawą prawdziwej suwerenności państwa. Cel naszego zorganizowanego wysiłku to: wolny naród w silnym państwie. Stworzymy sprawiedliwy ustrój w Polsce i zaproponujemy go innym narodom Europy. Posłannictwem naszego narodu jest odrodzenie Europy chrześcijańskiej, dumnej ze swego dziedzictwa, promieniującej swą kulturą i bogatym życiem duchowym na inne narody i kontynenty.

 

JAK CHCEMY TO ZREALIZOWAĆ?

 

 1. Zaczynamy od siebie. Każdy z nas zobowiązany jest doskonalić się moralnie, przełamywać swe słabości i uprzedzenia. Wypełniając swe codzienne rodzinne i zawodowe obowiązki musimy wyzwolić w sobie siłę do wspólnego, ofiarnego działania na rzecz innych w imię dobra narodowego oraz społecznego i solidarnej budowy sprawiedliwego państwa.
 2. Ojczyzna jest dla nas rodziną rodzin. Dlatego każda rodzina, każde dziecko będzie otoczone troską społeczną i opieką prawa. Określimy wysokie standardy, jakie powinna posiadać każda rodzina do godnego życia i rozwoju. Rodziny, które nie z własnej winy nie będą mogły osiągnąć tego standardu, będą wspomagane ze środków społecznych. Ojczyzna jest dla nas zbiorowym obowiązkiem, który ma obejmować pomyślność współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dziedzictwo kulturowe jest dla nas decydującym czynnikiem kształtowania świadomości narodowej.
 3. Odbudujemy polską szkołę, w której nasze dzieci otrzymają wiedzę, wychowanie i formację duchową na miarę wyzwań, jakie stoją przed naszym narodem. Wydrzemy szkolnictwo z rąk bezdusznych biurokratów i polityków i oddamy je pod opiekę rodziców i kompetentnej kadry nauczycielskiej. Wprowadzimy bon edukacyjny, poprzez który rodzice będą decydować o sposobie wydatkowania pieniędzy na naukę swych dzieci. Wprowadzimy programy nauczania szanujące niepowtarzalność osobową i zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia.
 4. Zwielokrotnimy wydatki na szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz zreformujemy system ich finansowania i organizacji, uwzględniając równy podział ich finansowania w ramach działalności statutowej oraz grantowej. Wprowadzimy system innowacyjnych programów badawczych, skierowanych na unowocześnianie naszego przemysłu. Stworzymy warunki dla wdrażania wynalazków i patentów już opracowanych oraz powrotu polskich naukowców pracujących za granicą.
 5. Wdrożymy uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie program eksploatacji bogactw naturalnych Polski. Bogactwa te będą należeć do narodu a osiągany z nich dochód będzie sprawiedliwie dzielony i bezpośrednio przekazywany wszystkim Polakom.
 6. Zreformujemy finanse państwa i zachowamy suwerenność złotego. Pieniądz w Polsce stanie się opartym o pracę społeczeństwa dobrem społecznym, którego emisja – wolna od długu i oprocentowania – będzie prowadzona przez NBP i będzie miała pokrycie w przyroście towarów, dóbr i usług gospodarki narodowej. Wprowadzimy ustawę anty-lichwiarską, dokonamy weryfikacji umów prywatyzacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach renacjonalizacji sprzedanych za bezcen polskich banków. Zlikwidujemy podatki z tytułu PIT, CIT i VAT, wprowadzając w ich miejsce jeden podatek przychodowy. Uwolnimy polskich przedsiębiorców od gigantycznego, represyjnego aparatu administracyjno-skarbowgo a obywateli od podatków osobistych.
 7. Dokonamy szerokiego upowszechnienia własności. Zdrową podstawą polskiej gospodarki będą spółki pracownicze. Przekształcimy przedsiębiorstwa państwowe w spółki pracownicze przekazując nieodpłatnie pracownikom 10 procent ich udziałów. Stworzymy warunki, w których przedsiębiorstwa prywatne będą mogły przekształcać się w spółki pracownicze. Dywidendy, wypracowane w tych spółkach i przeznaczane na spłatę byłych właścicieli, będą zwolnione z podatku dochodowego. Dokonamy lustracji prywatyzacyjnej. Te przedsiębiorstwa, które sprzedano za zaniżoną cenę, będą re-nacjonalizowane i przekształcane w spółki pracownicze. Uruchomimy program powstawania od podstaw spółek pracowniczych z udziałem skarbu państwa przede wszystkim w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz przemysłu maszynowego, wydobywczego, energetycznego, stoczniowego, chemicznego i zbrojeniowego.
 8. Rolnictwo będzie oparte na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Stworzymy system umów kontraktacyjnych w zakresie produkcji gwarantującej bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w których każdy rolnik będzie wiedział jaki produkt, w jakiej ilości i za jaką gwarantowaną cenę będzie mógł sprzedać. Będziemy wspierać powstawanie systemu rolniczych spółek producenckich i spółdzielni dla uruchomienia na szeroką skalę przetwórstwa spożywczego. Każdy rolnik będzie mógł zostać współwłaścicielem firmy, której będzie dostarczał swoje produkty. Tania i zdrowa żywność będzie liczącym się składnikiem polskiego eksportu.
 9. Zreformujemy radykalnie polską armię. Stworzymy od podstaw w każdej gminie i każdym powiecie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten program znacząco wzmocni wspólnoty lokalne a zmobilizowani żołnierze niemal natychmiast będą mogli reagować na stany wyjątkowe, klęski żywiołowe czy agresję z zewnątrz. Rozwiniemy produkcję broni, mundurów i wyposażenia w oparciu o polskie firmy. Powstanie system gromadzenia i przechowywania rezerw strategicznych: żywności, surowców przemysłowych i energetycznych.
 10. Zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez budowę sieci regionalnych elektrowni, opierających się głównie na olbrzymim bogactwie wód geotermalnych oraz węgla. Zapewnią one tanią, ekologicznie czystą energię elektryczną dla firm i domów. Wprowadzimy program wspierania budowy domów, wytwarzających na potrzeby własne energię ze źródeł odnawialnych.
 11. Głównym celem istnienia państwa jest dobro narodu, a nie jakiejkolwiek klasy czy partii. Każdy obywatel będzie miał zapewniony konstytucyjny dostęp do zdobyczy cywilizacji takich jak prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do czystego powietrza i wody, zdrowej żywności, dachu nad głową, energii, bezpłatnej edukacji, dostępu do dóbr kultury i opieki zdrowotnej oraz zgodnej z zasługami dla dobra wspólnego , nieopodatkowanej emerytury.
 12. Zapewnimy Polsce rządy sprawujące władzę w interesie polskim. Polska będzie prowadziła politykę zagraniczną służącą jej doraźnym i strategicznym interesom i będzie skutecznie przeciwstawiała się wszelkim działaniom prowadzącym do wybuchu wojny. Obecność Polski w Unii Europejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim musi być dla nas gwarancją korzyści i bezpieczeństwa. Będziemy współpracowali ze wszystkimi państwami, które uwzględnią w swojej polityce nasze interesy, w tym interesy Polaków zamieszkujących poza granicami Polski. Będziemy skutecznie wymagali od naszych sprzymierzeńców, by nie ingerowali w nasze wewnętrzne sprawy.